Πληρωμές οφειλών του Δήμου μας.

Από το Ταμείο  εξοφλούνται δαπάνες που γίνονται από τον Δήμο και  αφορούν τις  παντός είδους προμήθειες υλικών, τα εκτελούμενα έργα και εργασίες, τις επιχορηγήσεις  Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων, Σχολικών Επιτροπών και οικονομικές ενισχύσεις απόρων πολιτών.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Όταν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ( Α.Ε. ):
1) μέχρι ποσό 3.000,00€: Υπεύθυνη δήλωση  του εκπρόσωπου της Α.Ε. ότι εκπροσωπεί την εταιρεία και νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό της με τη σφραγίδα της εταιρείας.
2) πάνω από το ποσό των 3.000,00€: Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ ( υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύμβουλο ) της ΑΕ ή το ΦΕΚ, από όπου προκύπτουν ποια πρόσωπα εκπροσωπούν την εταιρεία και δεσμεύουν αυτή με την υπογραφή τους.
Όταν πρόκειται για ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.)   –  ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)  – εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ) – ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:
1) μέχρι ποσό 3.000,00€: υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι εκπροσωπεί την εταιρία και νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό της με τη σφραγίδα της εταιρίας.
2) Από ποσό 3.000,00€ μέχρι ποσό 10.000,00€: φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης τελευταίου καταστατικού ή αντίγραφο καταστατικού θεωρημένο από το Πρωτοδικείο  και υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι δεν έχει γίνει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία και είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της με τη σφραγίδα της εταιρίας.
Συγκεκριμένα για τις ΕΠΕ οι εκπρόσωποί τους ορίζονται από τη συνεδρίαση των εταίρων και προσκομίζονται τα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών ( υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο ) ή το ΦΕΚ δημοσίευσης.
3) Πάνω από το ποσό των 10.000,00€: τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο. Συγκεκριμένα για τις ΕΠΕ αντίγραφα των σχετικών πρακτικών ( υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο ) ή το ΦΕΚ δημοσίευσης  και βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία. Εάν έχει επέλθει μεταβολή αναφέρονται στην βεβαίωση οι αριθμοί των πράξεων των μεταβολών, οι οποίες προσκομίζονται θεωρημένες από το Πρωτοδικείο.
Όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα – προσωπικές εταιρίες :
Αστυνομική ταυτότητα.
Τα προαναφερόμενα δεν απαιτούνται στην περίπτωση πληρωμής μέσω e-banking.
Όταν πρόκειται για Εκπολιτιστικούς – Μορφωτικούς – Αθλητικούς – Πατριωτικούς Συλλόγους & Σωματεία:
1) Μέχρι ποσό 3.000,00€: υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμού του συλλόγου ή του σωματείου ( πρωτοκολλημένη με τη σφραγίδα)  και απόδειξη είσπραξης.
2) Πάνω από το ποσό των 3.000,00€: καταστατικό, με βεβαίωση του γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Σωματείων. Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης ΔΣ, όπου αναφέρονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο, καθώς  και απόδειξη είσπραξης.
Όταν πρόκειται για Κοινοπραξίες – Κοινωνίες:
Ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ., όπου φαίνονται τα μέλη και οι εκπρόσωποι που νομιμοποιούνται να εισπράττουν.
Όταν πρόκειται για Σχολικές Επιτροπές:
Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης.
Όταν πρόκειται για πληρωμή σε αντιπρόσωπο:
Μέχρι 10.000,00€ με απλή εξουσιοδότηση ενώ πάνω από 10.000,00€ με επίδειξη πληρεξουσίου εκδιδόμενο από συμβολαιογράφο.
Επισημαίνεται ότι για την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων, για κάθε μορφή εταιρείας αλλά και για όλα τα φυσικά πρόσωπα, απαιτείται :

  1. Υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται ο λογαριασμός κατάθεσης σε τράπεζα.
  2. πάνω από το ποσό 1.500,00€  φορολογική ενημερότητα και
  3. πάνω από το ποσό 3.000,00€ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Έντυπα:
Υπεύθυνη Δήλωση για πληρωμές εταιρειών.
Υπεύθυνη Δήλωση για πληρωμές φυσικών προσώπων.