Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τύπου ΟΓΑ.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τύπου ΟΓΑ του/της συζύγου.