Δήμος Πετρούπολης

Παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις και επιγραφές

 
Σε εφαρμογή του υπ’ αριθμ. 77345/4502/6-9-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις και επιγραφές, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία για την υπαίθρια διαφήμιση (Ν.2946/2001 συνδυαστικά με την υπ. αριθ. 38110/2002 ΚΥΑ), καλείστε όπως απομακρύνετε μέχρι 28/2/2019 (καταληκτική ημερομηνία) κάθε είδους παράνομης διαφημιστικής κατασκευής ή επιγραφής της επιχείρησής σας.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, μεταξύ άλλων, καθορίζονται τα ακόλουθα  :

  • Οι επιγραφές γράφονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα και τοποθετούνται παράλληλα με τις όψεις του κτιρίου. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία.
  • Oι επιγραφές να έχουν μέγιστο συνολικό ύψος 0,70 m. και μπορούν να εξέχουν από την όψη του κτιρίου μέχρι 0,20 m.
  • Η τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου δεν επιτρέπεται να καλύπτει παράθυρα ή διαφανή τμήματα των υαλοστασίων. Η επιγραφή αυτή μπορεί να αποτελείται από ανεξάρτητα στοιχεία, με διαστάσεις κατ’ ανώτατο όριο 0,70 Χ 0,70 m, τα οποία μπορεί να διατάσσονται και καθέτως σε μια στήλη μέγιστου πλάτους ενός στοιχείου.
  • Κατ’ εξαίρεση οι επιγραφές φαρμακείων, κλινικών και νοσοκομείων, επιτρέπεται να είναι κάθετες προς την όψη του κτιρίου. Οι κάθετες αυτές επιγραφές έχουν διαστάσεις κατ’ ανώτατο όριο 0,70 Χ 0,70 Χ 0,25 m και δεν μπορεί να απέχουν από την όψη του κτιρίου περισσότερο από 0,30 m. Το κάτω μέρος των επιγραφών, δεν μπορεί να απέχει λιγότερο των 3 m από τη στάθμη του πεζοδρομίου και η εξωτερική πλευρά τους να βρίσκεται σε απόσταση πέραν των 0,50 m. από την νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου.

            Μετά το πέρας της προθεσμίας θα διενεργηθεί σχετικός έλεγχος με καταγραφή κάθε παράνομης κατασκευής ή επιγραφής και, μετά τη διαπίστωση της παράβασης, ο Δήμος υποχρεούται στην άμεση αποξήλωσή τους και στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων στους παρανομούντες.
            Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 2132024489 – 496 – 498.