ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 134.670,37 €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.
Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ :    78635
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.
ΑΡΧΕΙΑ:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
TΕΥΔ
ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.TEYXOΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1 ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.2.1 Προεκτιμώμενη αμοιβή γεωλογικών
2.2.2 Προεκτιμώμενη αμοιβή γεωτεχνικών
2.2.3 Προεκτιμώμενη αμοιβή γεωτεχνικών ΣΑΥ ΦΑΥ