Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 1. O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 280.738,30 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).
 2. CPV : 71321000-4, 71330000-0.
 3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 226.401,86 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
 4. 59.998,49 € για μελέτη κατηγορίας 6 – Αρχιτεκτονικές  Μελέτες Κτιριακών  Έργων
 5. 11.596,04 € για μελέτη κατηγορίας 8 – Στατικές Μελέτες
 6. 125.276,65 € για μελέτη κατηγορίας 9  –  Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές

και 29.530,68 € για απρόβλεπτα.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά να περιλαμβάνει τη συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο δημόσιας σύμβασης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petroupoli.gov.gr .

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 10 ημέρες πριν ήτοι έως την 21 / 03/ 2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, 6 ημέρες πριν, το αργότερο έως την 25 / 03 / 2021

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 31 / 03 / 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 06 / 04 / 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 1. Η εν λόγω μελέτη θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε επιμέρους μελέτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται ανωτέρω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

και δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

Για την κατηγορία μελέτης  6 – Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων:  Τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. Ειδικά για τα τηρούμενα Μητρώα Μελετητών στην Ελλάδα, κατηγορία πτυχίου μελετών που απαιτείται για την κατηγορία μελέτης 6, που ζητείται είναι πτυχίο τάξεως Β΄.

Για την κατηγορία μελέτης 8 – Στατικές Μελέτες: Τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. Ειδικά για τα τηρούμενα Μητρώα Μελετητών στην Ελλάδα, κατηγορία πτυχίου μελετών που απαιτείται για την κατηγορία μελέτης 8, που ζητείται είναι πτυχίο τάξεως Α΄.

Για την κατηγορία μελέτης 9  –  Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές: Τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας, ένας (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. Ειδικά για τα τηρούμενα Μητρώα Μελετητών στην Ελλάδα, κατηγορία πτυχίου μελετών που απαιτείται για την κατηγορία μελέτης 9, που ζητείται είναι πτυχίο τάξεως Δ΄.

Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων, θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση το άρθρο 19.3 της διακήρυξης,

Οικονομικός φορέας δύναται να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 1. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.528,04 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 30 / 01 / 2022.
 2. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης VIII, «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», με την Πράξη «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πετρούπολης», με την υπ΄ αριθμ. Απόφαση 18376/12.03.2020 (ΑΔΑ: 694Λ46ΜΤΛ6-3ΗΖ). Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2017ΣΕ05500010 με ΣΑΕ 055 για το ποσόν των 76.880,00 € και από πιστώσεις ΣΑΤΑ Σχολείων Δήμου για το ποσόν των 203.858,30 €. Είναι δε εγγεγραμμένη στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, με Κ.Α. 64-7411.0002. Για το οικονομικό έτος 2021, έχει δεσμευτεί πίστωση 123.270,58 €.
 3. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
 4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πετρούπολης.

Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας, απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 25.02.2021 με Αρ. Νο Doc Ext : 2021-027313.

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι: 142700

Αρχεία:

01 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
02 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
03 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
04 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
05 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
06 ΕΕΕΠ
07 ΕΕΕΠ.xml