Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

          Ανακοινώνει

     την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Πετρούπολης .

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος Πετρούπολης

Κ. Βάρναλη 76-78 Πετρούπολη Τ.Κ. 13231

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Μερικής απασχόλησης

23

Πλήρους απασχόλησης

18

Διδακτικό έτος 2021-2022

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 9/08/2021 και λήγει την  13/08/2021 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aitisi@petroupoli.gov.gr)

 

Αρχεία

Ανακοίνωση
Αίτηση
Παράρτημα Ανακοίνωσης