Ο Δήμος Πετρούπολης θα διενεργήσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για το έργο Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ)» και ειδικότερα,: για την υπηρεσία με τίτλο: «Γραφείο Προώθησης της Απασχόλησης» (MIS) 5063618, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 399.710,28 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 24%: 322.347,00€ και ΦΠΑ 24%:77.363,28€), με σφραγισμένες προσφορές. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποσότητας – τιμής (παρ. 2 Άρθρο 86 ν.4412/2016) .

Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020». Η χρηματοδότηση της παρούσας έχει ως εξής:
• για τη Δράση 9.1: MIS 5063618, ΣΑΕ 2020ΕΠ08510125 και κωδ. ΠΔΕ 2020ΕΠ08510125
• η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση, βαρύνει δε αντίστοιχα τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021-23 του Δήμου Πετρούπολης με Κ.Α. :60.6495.0005

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με Α/Α (107147), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Έναρξη υποβολής προσφορών: 02/08/2021και ώρα 08.00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις: 23/08/2021και ώρα 15.00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 27/08/2021 και ώρα 12.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής

 

Αρχεία:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
espd-request

 

 

 

 

Γραφείο Προώθησης της ΑπασχόλησηςΓραφείο Προώθησης της ΑπασχόλησηςΓραφείο Προώθησης της ΑπασχόλησηςΓραφείο Προώθησης της Απασχόλησης