Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘’ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”
 1. O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘’ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’’» προϋπολογισμού 156.415,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).
 2. CPV : 45214500-5.
 3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 91.481,91 €, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 16.466,74 €, Απρόβλεπτα: 16.192,30 €, Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε.: 2.000,00 €, ήτοι σύνολο: 126.140,95 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
 4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petroupoli.gov.gr .

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως την 02 / 03 / 2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως  04 / 03 / 2021

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 10 / 03 / 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 16 / 03 / 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 1. Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω έργο, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.
 2. Στο διαγωνισμό, δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς όπως Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο κατά νόμο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ενώσεις οικονομικών φορέων με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 (β), που είναι εγκατεστημένες σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας δύναται να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 1. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.522,82 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 10 / 10 / 2021.
 2. Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του του Ε.Π. «Αττική» της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 156.415,00 €, στα πλαίσια της ΒΑΑ/ΟΧΕ. Φορέας Χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5050498 (Κωδικός απόφασης 10088) και κωδικό ΣΑ ΕΠ10851. Για το έτος 2021, σύμφωνα με την υφιστάμενη ΑΑΥ, έχει προβλεφθεί δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους 156.415,00 €.
 3. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
 4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πετρούπολης.
Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι: 138704

Αρχεία:

Φάκελος τευχών διαγωνισμού