Δήμος Πετρούπολης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
προκηρύσσει επαναληπτική μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 μίσθωσης ακινήτου και την υπ’ αριθμ.23/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, για τη στέγαση του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Πετρούπολης. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλ. έως την 28-02-2024, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.257/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 11 Mαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης, Εθν. Αντίστασης αρ. 61 – Πετρούπολη.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από την Περίληψη Διακήρυξης της επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας.

 

Αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης της επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας.