Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Καθορισμός δημοτικών τελών για το έτος 2021.

Το  Δημοτικό Συμβούλιο Πετρούπολης στην 22η /19.10.2020 τακτική του συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη) αποφάσισε για το 2021 τα εξής:

1.-Mε την αριθ: 205/2020  πράξη του, την μηδενική αύξηση των Τελών  Καθαριότητας-Φωτισμού, Φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και ΤΑΠ (ΑΔΑ:ΨΧΖ9ΩΞΣ-Δ3Η).

2.-Με την αριθ:206/2020 πράξη του, την μηδενική αύξηση των Τελών Διαφήμισης  (ΑΔΑ:6ΟΥ8ΩΞΣ-ΟΗΔ).

3.-Με την αριθ:207/2020 πράξη του, την μηδενική αύξηση των Τελών Χρήσης  Κοινόχρηστων Χώρων. (ΑΔΑ:ΨΧΒΓΩΞΣ-ΒΨΤ).

 

Β.     Επίσης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην 6η /29-10-2020 τακτική της   συνεδρίαση αποφάσισε για το 2021 τα εξής :

1.- Με την αριθ. 19/2020 πράξη της (ΑΔΑ:657ΓΩΞΣ-Ν1Τ), αποφάσισε ομόφωνα την αναπροσαρμογή των τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου ως εξής :

 

Άρθρο 25ον ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Α) Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό Τάφο Α & Β κατηγ. € 145

Δικαίωμα ταφής σε τάφο τριετούς χρήσης € 115

Δικαίωμα ταφής για βρέφη μέχρι ενός έτους Δωρεάν

Β) Δικαίωμα ανακομιδής των οστών ή εκταφής, το οποίο εισπράττεται κατά την εκταφή:

Σε Οικογενειακό Τάφο Α & Β Κατηγορίας € 85

Σε τάφο τριετούς χρήσης € 43

Δικαίωμα εκταφής μετά από Εισαγγελική παραγγελία:

Σε Οικογενειακό τάφο Α & Β κατηγορίας € 125

Σε τάφο τριετούς χρήσης € 64

Γ) Δικαίωμα παράτασης εκταφής ανεξαρτήτου κατηγορίας:

Για το πρώτο τρίμηνο 12,00 € μηνιαίως

Για το δεύτερο τρίμηνο 30,00 € μηνιαίως

Για το τρίτο τρίμηνο 42,00 € μηνιαίως

Για το τέταρτο τρίμηνο 60,00 € μηνιαίως

Για το δεύτερο χρόνο 120,00 € μηνιαίως

Δ) Δικαίωμα φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο 12,00 € ετησίως

Δικαίωμα φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 33,00 € εφάπαξ

Δικαίωμα χρήσης σε χώρο αδιάλυτων 12,00 € ετησίως

Δικαίωμα παραχώρησης χρήσης οστεοθυρίδας 300,00 € για 5 χρόνια

Ε) Δικαίωμα συντήρησης τάφων, καθαριότητα χώρου κ.λ.π.:

Για οικογενειακό τάφο ανεξαρτήτως κατηγορίας 80,00 € ετησίως

Για τάφο τριετούς χρήσης 11,00 € ετησίως

Ζ) Άναμμα κανδηλιού γίνεται δωρεάν με αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Η) Δικαίωμα χρήσης για την παραχώρηση των οικογενειακών τάφων

Τάφος Α κατηγορίας διαστάσεων 2.50Χ3.00 21.000,00 €

Τάφος Β κατηγορίας διαστάσεων 1.40Χ2.80 12.000,00 €

Θ) Σε περίπτωση αυθαιρεσιών, μετά από γνωμάτευση της Τεχν. Υπηρεσίας, η   κατασκευή κατεδαφίζεται με απόφαση Δημάρχου και επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.

Παράταση για εκτέλεση έργων καθημερινά ανέρχεται σε 20,00 €.