Με επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών η καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα

Με επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών η καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα

Μέσω επιταγών ή με τη χρήση καρτών πληρωμών θα καταβάλλονται υποχρεωτικά πλέον με την Α.1289/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. οι οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες, κατ’ εξαίρεση, εξακολουθούν να εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα.

Από την έναρξη ισχύος της Α.1289/2020, παύει να ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ 1062/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές, χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή μετρητά» (Β’ 1744).

Το μέτρο εξυπηρετεί σκοπούς προστασίας της δημόσιας Υγείας, αλλά και λόγους ασφαλείας για αποφυγή κόστους και κινδύνων από τη συγκέντρωση και διαχείριση χρημάτων σε φυσική μορφή στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα.