Τον Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι.Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.
Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό.
Με την 502/9-06-2017 Απόφαση  Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, αποφασίζονται τα εξης:
Α) Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πετρούπολης τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 16/06/2017 έως 31/08/2019 και μεταβιβάζονται σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
1.    Κανέλλη Ζαχαρούλα
2.    Ζορμπά Ανθή
3.    Μαλαθρίτη Νικόλαο
4.    Πουλογιαννοπούλου Βασιλική
5.    Δαλέντζα Εμμανουήλ
Α1) Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων
1.  Κανέλλη Ζαχαρούλα (δεν παρέχεται αντιμισθία)
Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
 
2.  Ζορμπά Ανθή (στην οποία παρέχεται αντιμισθία)
Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και στα πλαίσια των Νόμων, Διαταγμάτων & Υπ. Αποφάσεων που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 
3. Μαλαθρίτης Νικόλαος  (στον οποίο παρέχεται αντιμισθία)
Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, όπως αυτές καθορίζονται από τον ΟΕΥ του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
 
4. Πουλογιαννοπούλου Βασιλική (δεν παρέχεται αντιμισθία)
Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
 
5. Δαλέντζα Εμμανουήλ (στον οποίο παρέχεται αντιμισθία)
Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ, όπως αυτές καθορίζονται από τον ΟΕΥ του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
 
Β)Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών παραμένουν στον Δήμαρχο πλην του δικαιώματος υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, το οποίο μεταβιβάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στον Αντιδήμαρχο κ. Μαλαθρίτη Νικόλαο.
Γ). Οι Αντιδήμαρχοι εκτός των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται :
Γ1) Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους.
Γ2) Ανατίθεται σε όλους, η αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων, σύμφωνα με το Ν.Δ. 321/82.
Οι ανωτέρω δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Δ) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Ε) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαλαθρίτης Νικόλαος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των παραπάνω αναφερόμενων, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα. Ζορμπά Ανθή.