Τον Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι.Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.
Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό.
Αντιδήμαρχοι από 1/09/2014 έως 28/02/2017 :
Α1. Ορίζουμε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πετρούπολης τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, με θητεία  δυόμιση ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία  από 1-9-2014 εως 28-2-2017, και μεταβιβάζονται σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες :
1. Ζορμπά Ανθή
2. Φιλίππου Αθανάσιο
3. Μαλαθρίτη Νικόλαο
4. Κανέλλη Ζαχαρούλα
5. Πουλογιαννοπούλου Βασιλική
Α2.  Μεταβίβαση  Αρμοδιοτήτων :
ZΟΡΜΠΑ  ΑΝΘΗ ( στην οποία παρέχεται αντιμισθία):
Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3852/2010 “Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”
 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ( στον οποίο παρέχεται αντιμισθία):
Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες των  παρακάτω Διευθύνσεων:
– Διοικητικών  Υπηρεσιών
– Κ.Ε.Π.
– Τεχνικών Υπηρεσιών
– Των Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων, Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 94 και 95 του “Προγράμματος Καλλικράτης”, πέραν αυτών που ασκούνται ήδη σύμφωνα με το άρθρο 75 του ΚΔΚ
– Του τομέα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης, όπως αυτές καθορίζονται με τον Ν. 3852/10
ΜΑΛΑΘΡΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (στον οποίο παρέχεται αντιμισθία)
Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες  των παρακάτω Διευθύνσεων:
– Διεύθυνση  Περιβάλλοντος
– Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ,  όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”
ΚΑΝΕΛΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (δεν παρέχεται αντιμισθία):
Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας. Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται στα πλαίσια των Νόμων, Διαταγμάτων και Υπ. Αποφάσεων που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τους ισχύοντες ΟΕΥ και τους Κανονισμούς των Νομικών Προσώπων “Παιδικοί Σταθμοί”, ΚΑΠΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, μέχρι την προσαρμογή τους στις διατάξεις του Ν. 3852/2010
ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (δεν παρέχεται αντιμισθία) :
Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες του τομέα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται στα πλαίσια του ΚΔΚ και του “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, σε συνδυασμό με τους ισχύοντες Ο.Ε.Υ. και Κανονισμούς των Νομικών Προσώπων “Πολιτ. Κέντρο”, “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ” ΔΑΟΠ, ΔΑΚΠ, μέχρι την προσαρμογή τους στις διατάξεις του Ν. 3852/10.
Β. Οι Αντιδήμαρχοι εκτός των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται :
Β1. Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν:
– Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους.
– Βεβαιώσεις ζωής και πιστοποιητικών  εργαζομένων και  συνταξιούχων του εξωτερικού.
Β2. Ανατίθεται σε όλους, η αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων, σύμφωνα με το Ν. Δ 321/82.
Οι ανωτέρω  δεν μπορούν να εκλεγούν  μέλη προεδρείου  του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Γ.  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φιλίππου Αθανάσιος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των παραπάνω αναφερομένων, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μαλαθρίτη Νικόλαο.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. (www.petroupoli.gov.gr).
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΙΜΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 


 
 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123