Με την 808/2019 Απόφαση  Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, αποφασίζονται τα εξης:
Α. ΟΡΙΖΕΙ τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πετρούπολης, με θητεία από 1.9.2019 μέχρι 31.8.2021 (άνω του ενός έτους, έως δύο χρόνια), εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΛΗΣ
 3. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΧΙΔΟΥ
 4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ
 5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
 6. ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 
Α1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ

Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν και στα πλαίσια των Νόμων, Διαταγμάτων & Υπ. Αποφάσεων, που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.

 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΛΗΣ

Μεταβιβάζονται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, που αφορούν το τμήμα Δημιουργίας και Συντήρησης Πρασίνου – Περιβάλλοντος, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.
Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.

 1. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΧΙΔΟΥ

Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν. Επίσης, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες ελέγχου της καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς της, όπως των γηπέδων Γρηγορίου με όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο, όλων των ανοικτών γηπέδων με τις εγκαταστάσεις τους, του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ με τις εγκαταστάσεις του, του Δημοτικού Κολυμβητηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο αυτού (κερκίδες κ.λπ.), καθώς και όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αυτού, τα κλειστά Γυμναστήρια των Σχολείων κ.λ.π.
Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ

Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.
Επίσης μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ελέγχου, καλής λειτουργίας και συντήρησης των παιδικών χαρών,  των κοινοχρήστων χώρων, των χώρων οργάνων γυμναστικής ενηλίκων, της οδοποιΐας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, καθώς και της συντήρησης – αποκατάστασης των Σχολικών κτιρίων.
Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.

 1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.
Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.

 1. ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου (πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν το τμήμα Δημιουργίας και Συντήρησης Πρασίνου – Περιβάλλοντος), όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.
Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.
Α2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών παραμένουν στον Δήμαρχο, πλην του δικαιώματος υπογραφής των σχετικών εγγράφων της Διεύθυνσης, που μεταβιβάζεται στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αικατερίνη Σταματοπούλου. Από την προαναφερόμενη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής εξαιρούνται οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες παραμένουν στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Β. ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ:
 Β1. Ανατίθεται σε όλους, η αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων, σύμφωνα με το Ν.Δ. 321/82.
Β2. Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους.
Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
  Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) λόγους μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
  Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτιος Χριστόπουλος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των παραπάνω αναφερόμενων, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Σκαλιστήρα.
ΣΤ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.