Πρόθεση πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
➢ ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και Π.Ε.Ι).
➢ δύο (2) άτομα ειδικότητας Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωθι:
1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) για τη θέση του Οδηγού.
4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους – όπου απαιτείται.
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι :
• έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και
• δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16, και 17 του Ν.3584/2007.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ενημερωθείτε από την αναλυτική ανακοίνωση.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση :
Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη Αττικής, Τ.Κ. 13232, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Πρωτοκόλλου, υπ’ όψιν κας Πιπεράκη Καλλιόπης (τηλ. επικοιν. 2132024438 – 2132024451), για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών, από 15-04-2024 έως και 17-04-2024.

Επιλογή υποψηφίων
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση της αρμόδιας Αντιδημάρχου Πετρούπολης, αφού συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο (εμπειρία).

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληφθέντων, στο κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.

 

Αρχεία:
Αναλυτική Ανακοίνωση
Αίτηση