Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόθεση πρόσληψης δυο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως δυο (2) μήνες, για την πραγματοποίηση του Αθλητικού Καλοκαιρινού Camp,  ανά υπηρεσία, κλάδου/ειδικότητας, διάρκειας σύμβασης και αριθμού ατόμων, με απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά σύμφωνα με την συνημμένη ανακοίνωση.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την στην
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Πρωτοκόλλου.
Η προθεσμία υποβολής είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από 17/06/2024 έως και 19/06/2024.
Μετά την επιλογή τους, τα επιπλέον δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά έως την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

Επιλογή υποψηφίων
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση της αρμόδιας Αντιδημάρχου Πετρούπολης.

 

   

Αρχεία:
Αναλυτική Ανακοίνωση
Αίτηση