Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης).

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας  ΠΕ Παιδιάτρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Μερικής απασχόλησης), στο Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δ/νσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοιν. Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους 31-07-2023 .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ.132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Ρουστέμη Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας 213 2024473 – 213 2024438 – 213 2024451).

H ΠΡΟΘΕΣΜΙA ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 20/02/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 1/03/2023

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ενημερωθείτε από την αναλυτική ανακοίνωση και τα συνοδευτικά έγγραφα.

 

Αρχεία:
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023
Αίτηση 
Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ