Πρόσληψη ενός (1) Δασκάλου χορού (διδασκαλία κίνησης και χορού) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

 

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Δασκάλου χορού (διδασκαλία κίνησης και χορού) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή οποιοδήποτε Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε) Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και πτυχίο κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή σχολής χορού αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν τη φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης.
3. Να μην έχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 (Α΄26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/1994 (Α΄65).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Πτυχίο με βάση τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του ο Αντιδήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Εmail: aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 24/01/2023 έως και την 28/01/2023 και ώρα 23:59 και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν για την πρόσληψή τους.

   

Αρχεία:
Αναλυτική Ανακοίνωση
Αίτηση