Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης σύμβασης για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, για το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
Ενημερωθείτε αναλυτικά από το κείμενο της ανακοίνωσης

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι από 19/02/2024 έως και 23/02/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76 – 78, Τ. Κ. 13232 Πετρούπολη, απευθύνοντας
την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Tμήμα Πρωτοκόλλου, (τηλ. Επικοινωνίας : 213-2024473 – 451).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.