Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης ΣΜΕ ενός (1) ατόμου στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους, με αντικείμενο το έργο: «Λειτουργία τμήματος Εικαστικών” συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες.

Υποβολή Αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τρίτη 18/10/2022 έως και Πέμπτη 20/10/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την
στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Tμήμα Πρωτοκόλλου.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1) Αίτηση
2) Υπεύθυνη Δήλωση δυνατότητας παροχής τηλεκπαίδευσης
3) Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
4) Βιογραφικό Σημείωμα
5) Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών ή Διπλώματος
6) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.