Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης ΣΜΕ έξι (6) καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, συνολικά έξι (6) καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για υπηρεσίες αθλητισμού από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Υποβολή Αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 25/10/2022 έως και 3/11/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την στην
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν Κας Ρουστέμη Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας 213 2024473 – 213 2024438 – 213 2024451).

 

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.
Ενημερωθείτε από το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)