Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 6/2020 πράξη της, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2021.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 06/2020