Δήμος Πετρούπολης

Στις 02/07/2019 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 4/2019 πράξη της, εισηγείται την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2019.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 
Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 04/2019