Δείτε την περίληψη διακήρυξης για την μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστούν Τμήματα της Δ/νσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας [Φιλοξενία εκθέσεων των Εικαστικών Τμημάτων, του Τμήματος Φωτογραφίας και εν γένει δράσεων της νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης] και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλ. έως τη Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 154/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, Κ. Βάρναλη αρ. 76 – 78, στο 2o όροφο.