ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

  • O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 54.311,35 €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις  25/11/ 2019 ημέρα Δευτέρα.
Ωρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης καθώς και στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από τις 13/11/2019 στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ www.petroupoli.gov.gr.
Από τη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 67, 1ος όροφος) θα διατίθενται από τις 13/11/2019 όλα τα έγγραφα της σύμβασης είτε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε για να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
ΑΡΧΕΙΑ:
01. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
04. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
05. T.E.Y.Δ.