Δημοπρασία για την εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP).

Στις 22 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 09:00 στο κεντρικό κατάστημα του Δήμου, (Κ. Βάρναλη 76-78 Πετρούπολη) ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 θα πραγματοποιηθεί πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) εκατόν είκοσι (120) τόνων περίπου για τη διετία 2019-2020, κυριότητας του Δήμου Πετρούπολης.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή αναλυτικών όρων διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον κ. Κακαλιά Ευστράτιο (τηλ 2132024486) και στην κ. Τολιοπούλου Αικατερίνη ( τηλ. 2105021300).
Ενημερωθείτε σχετικά από:

  1. την Περίληψη Διακήρυξης
  2. την Διακήρυξη.