Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανακήρυξη μειοδότη για την Προμήθεια Τροφίμων Έτους 2016.

Αναρτημένα Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2016.
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  2016.