Ανακοίνωση για την πρόσληψη  προσωπικού είκοσι (20) ατόμων σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη (6) έξι  ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Πυροσβεστικού Οχήματος  και  δεκατέσσερα (14) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ  Εργατών Γενικών Καθηκόντων – Πυροφύλακες,  για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας  για την  πρόληψη  ενδεχόμενων πυρκαγιών  στα διοικητικά όρια του Δήμου , κατά την θερινή περίοδο, έτους 2016.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.