Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας – Περίοδος 03/2015 (27.03.2015)