Με την παρ.1 του αρθρου 49 του ν. 4331/2-7-2015 (ΦΕΚ 69/Α’/1-7-2015) δόθηκε παράταση για την ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με την οποία, πάσης φύσεως βεβαιωμένες οφειλές προς τους Ο.Τ.Α.  έως 26-5-2015, δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή τμηματικά με απαλλαγή ποσοστού των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 15/7/2015.Διαβάστε την ανακοίνωση της Οικονομικής Υπηρεσίας