Με ικανοποιητική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το συμμετοχικό σεμινάριο του Δήμου Πετρούπολης με θέμα: «Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Δημόσιας Υγείας: Προκλήσεις και Λύσεις»
Με ικανοποιητική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το συμμετοχικό σεμινάριο του Δήμου Πετρούπολης με θέμα: «Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Δημόσιας Υγείας: Προκλήσεις και Λύσεις»
Ο Δήμος Πετρούπολης, μέσω της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης», διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), συζήτηση με θέμα: «Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Δημόσιας Υγείας: Προκλήσεις και Λύσεις».
Την εκδήλωση προλόγισε ο κ. Νικόλαος Κακαβάς, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης και ο κ. Σπύρος Μπλαβούκος, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη του ΕΛΙΑΜΕΠ & Αναπληρωτής Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και συντόνισε ο κ. Αλέξανδρος Κυριακίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη του ΕΛΛΙΑΜΕΠ.
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, για τις πιθανές λύσεις, αλλά και για τις δυσκολίες στη δημιουργία και την υλοποίηση ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστήματος Υγείας, ενώ οι ιδέες και οι προτάσεις που κατατέθηκαν, αναρτήθηκαν και είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό στον σύνδεσμο:
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/150844?filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=grc&filter%5Btitle_or_description_cont%5D=&filter%5Bwith_any_date%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_any_date%5D%5B%5D=past&filter%5Bwith_any_global_category%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_any_origin%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_any_space%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_any_type%5D%5B%5D=&filter%5Bwith_meeting_report%5D=&locale=el&page=7
Δείτε αναλυτικά τις Προτάσεις που κατέθεσαν οι πολίτες του Δήμου Πετρούπολης:
1. Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Γιατρών

2. Δημιουργία ενός Οικονομικού Σχεδίου για την Πανδημία

3. Συλλογή στοιχείων και καλών πρακτικών απ’ όλα τα Συστήματα Υγείας των Κρατών Μελών της Ε.Ε., έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα Σύστημα Υγείας με κοινά υποχρεωτικά κριτήρια που θα πρέπει να τηρούν όλα τα Κράτη Μέλη

4. Αναπροσαρμογή στον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε., έτσι ώστε να οικοδομήσει ξανά σε μια νέα βάση, όπου τα Κράτη Μέλη θα μπορούν να συμβαδίζουν σε κοινούς στόχους

5. Εξάλειψη των ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ Βορρά – Νότου (Πρόταση και Πρόκληση) με στόχο ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείας

6. Διαμόρφωση μιας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Υγείας, με κοινή φορολογία και κοινές ρυθμίσεις για την κοινωνική πολιτική και τη παιδεία, τομείς που διατηρούν παραδοσιακά τα Κράτη Μέλη

7. Κοινή απόφαση των 27 Κρατών Μελών της Ε.Ε. για κοινά κριτήρια ελάχιστου παρονομαστή στον τομέα της υγείας σε κάθε Κράτος-Μέλος. Για παράδειγμα, το κάθε Κράτος Μέλος θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό γιατρών ανά άτομο σε δημόσια νοσοκομεία, συγκεκριμένο αριθμό κλινών ΜΕΘ σε δημόσια νοσοκομεία κ.α.

8. Μπορεί η Ελλάδα να αποτελεί ένα ιδιόρρυθμο παράδειγμα εξαιτίας της νησιωτικότητας της, αλλά αντίστοιχες ιδιορρυθμίες-προβλήματα έχουν και άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Μια λύση είναι να διαμορφωθούν Περιφερειακές Πολιτικές Υγείας, μεταξύ των Κρατών Μελών που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και προβλήματα

9. Μια άλλη λύση είναι να εξαιρεθούν από την εκτίμηση του ΑΕΠ οι δαπάνες για τη Δημόσια Υγεία, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολες οι επενδύσεις, αλλά και η ενίσχυση των Συστημάτων Υγείας

10. Εφόσον είναι δυνατόν, να εφαρμοστεί μια ενιαία Ευρωπαϊκή Πολιτική Υγείας για όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τότε τα 27 Κράτη Μέλη θα μπορούν να θεσπίσουν έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή και να επιβάλλουν στα Κράτη που δεν τον τηρούν πρόστιμα, όπως για παράδειγμα, για τη συνέχιση της πρακτικής χρηματισμού δημοσίων γιατρών

11. Σε περίπτωση δημιουργίας ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστήματος Υγείας, ο ρόλος των τοπικών αρχών θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να είναι δομημένο (και πρόταση και πρόκληση)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, αλλά και για τη συμμετοχή επιπλέον πολιτών του Δήμου Πετρούπολης, είναι διαθέσιμος ο ακόλουθος σύνδεσμος: https://futureu.europa.eu/?locale=el

Με ικανοποιητική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το συμμετοχικό σεμινάριο του Δήμου Πετρούπολης με θέμα: «Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Δημόσιας Υγείας: Προκλήσεις και Λύσεις»