Τμήμα Μισθοδοσίας & Ασφάλισης Προσωπικού

– Φροντίζει για τη μισθοδοσία όλου του προσωπικού, τη συγκέντρωση όλων των παραστατικών εγγράφων πληρωμής, σε άμεση συνεργασία με το τμήμα  ανθρώπινου δυναμικού.
– Φροντίζει για την ασφάλιση όλου του προσωπικού, συντάσσει τις σχετικές καταστάσεις για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
– Τηρεί μηχανογραφημένες καταστάσεις ασφάλισης προσωπικού.
– Τηρεί τα μισθολογικά μητρώα όλου του προσωπικού.
– Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, που έχουν επίδραση στην διαμόρφωση των αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων  τις οποίες διαβιβάζει στην οικονομική υπηρεσία για την έκδοση Χ.Ε  πληρωμής των αμοιβών.
– Μεριμνά για την έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το προσωπικό του Δήμου και  για τον υπολογισμό  προς απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123