Τμήμα Καθαρισμού & Φύλαξης Κτιρίων, Κοινοχρήστων Χώρων

– Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωση  των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
– Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του  καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης  των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
– Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των  τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
– Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί  παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από διαφημιστικές  αφίσες και αφίσες που προβάλουν τον πόλεμο και τον φασιμό, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ.
– Καταγράφει και  συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος.
– Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες  διαθέτει  προσωπικό για   την καθαριότητα των κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων  του Δήμου (σχολικά κτίρια, αθλητικά και πολιτιστικά κτίρια, κτίρια υπηρεσιών του Δήμου  κλπ).
– Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες  διαθέτει  προσωπικό για  την ασφάλεια και τη φύλαξη των κάθε είδους κτιρίων  και εγκαταστάσεων  του Δήμου (σχολικά κτίρια, αθλητικά και πολιτιστικά κτίρια, κτίρια υπηρεσιών του Δήμου, νεκροταφεία  κλπ).