Τμήμα Διοικητικό

 
– Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
– Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
– Μεριμνά για την μεταφορά από τους κλητήρες  της αλληλογραφίας  που διαβιβάζεται με το ταχυδρομείο και από υπηρεσία σε υπηρεσία.
– Μεριμνά για τη διενέργεια δημοσιεύσεων των ανακοινώσεων και διακηρύξεων του Δήμου και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων.
– Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου
– Μεριμνά για την εκτέλεση κάθε σχετικής διαβίβασης και παραλαβής εγγράφων του Δήμου ή άλλων υπηρεσιών και επίδοσης στους δημότες ή διάφορες αρχές.
– Συνεργάζεται με τους αρμόδιους για τη συντήρηση  και αποκατάσταση βλαβών  των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και των δημοτικών κτιρίων αρμοδιότητάς του.
– Μεριμνά για την έγκαιρη δημοπράτηση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες στέγασης των Δημοτικών Υπηρεσιών και να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία τους.
– Συντάσσει και αποστέλλει κάθε τέλος του μηνός στην αρμόδια λογιστική υπηρεσία του Δήμου βεβαιώσεις για τη συνέχιση χρήσεως των μισθωμένων ακινήτων από τις υπηρεσίες του Δήμου για την έκδοση σχετικών ενταλμάτων καταβολής μισθωμάτων.
– Συντάσσει,σε συνεργασία με την Νομική υπηρεσία, τα σχετικά μισθωτήρια συμφωνητικά και επιμελείται την έγκυρη και έγκαιρη υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων από τους υπόχρεους μισθωτές.
– Διατηρεί ξεχωριστό φάκελο για κάθε μισθωμένο ακίνητο του Δήμου,τον οποίο και φροντίζει να κρατά ενήμερο.