Τμήμα Διοικητικής μέριμνας

Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τις Επιτροπές  της Διεύθυνσης (οργάνωση συνεδριάσεων επιτροπών, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή , διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων  επιτροπών  κλπ).
– Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς  τους Αρμόδιους Αντιδημάρχους, (οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή , διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατομικών  οργάνων κλπ).
– Μεριμνά για την ενημέρωση  των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνει η αρμόδια Διεύθυνση.
– Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων των πολιτιστικών και αθλητικών φορέων του Δήμου
– Παραλαμβάνει, χαρακτηρίζει & συσχετίζει όλα τα εισερχόμενα έγγραφα, τηρεί το πρωτόκολλο, καθώς και τα πρωτότυπα έγγραφα στο αρχείο και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.
– Μεριμνά για το χειρισμό του τηλεφωνικού κέντρου, τηλεομοιοτυπίας, και άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας
– Μεριμνά για την επικύρωση όλων των αντιγράφων των εγγράφων
– Μεριμνά για την  κανονική λειτουργία, συντήρηση, φύλαξη και καθαριότητα των κτιρίων και λοιπών χώρων και εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
– Μεριμνά για τη συγκέντρωση αιτημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης.
– Μεριμνά για τη μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις  και στους χώρους  που διοργανώνονται οι διάφορες δραστηριότητες και γενικά οι εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τη Διεύθυνση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
– Μεριμνά για την υποβολή προτάσεων σε θέματα συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων.
– Εισπράττει τις συνδρομές και τα δίδακτρα όλων των δραστηριοτήτων της Δ/νσης  με τους υπαλλήλους που ανήκουν στο τμήμα και ορίζονται  με σχετική απόφαση.
 
Αρμοδιότητες Προβολής των Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης:
Στις δραστηριότητες της Διεύθυνσης ανήκει ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής του Κέντρου, η διαμόρφωση και εφαρμογή  προγραμμάτων γενικής προβολής της Διεύθυνσης.
– Σχεδιάζει, εισηγείται  και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικής και  προγραμμάτων  στον τομέα του πολιτισμού, που θα έχουν στόχο την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για: (α) την ελεύθερη, δωρεάν πρόσβαση  των κατοίκων του Δήμου και ιδιαίτερα της νεολαίας, στην Τέχνη και τον Πολιτισμό, (β) την ανάπτυξη της ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.
– Λαμβάνει μέτρα για την προστασία και την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και μέτρα ανάπτυξης της τοπικής πολιτιστικής δραστηριότητας, σε συνεργασία με τις κεντρικές πολιτιστικές δομές. Περιλαμβάνονται  πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:
(α) Δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, βιβλιοθήκες κλπ, που θα αποτελούν κυψέλες πολιτιστικής ανάπτυξης και προαγωγής της ερασιτεχνικής δημιουργίας.
(β) Διοργάνωση και εφαρμογή  πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).
(γ) Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
(δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους.
(ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
– Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας (π.χ. θέατρο «Πέτρας», θεατρικής δημιουργίας από μαθητικές κοινότητες).
(β) Εισηγείται για την επιχορήγηση συλλόγων, σωματείων, οι οποίοι αναπτύσσουν πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.
(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
– Σχεδιάζει, εισηγείται  και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του μαζικού, λαϊκού  αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο και την παροχή δυνατοτήτων ελεύθερης , δωρεάν άθλησης στους κατοίκους και ιδιαίτερα τη νεολαία.
– Περιλαμβάνονται  πολιτικές, προγράμματα και δράσεις, που διεκδικούν τα ακόλουθα :
(α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων με κρατικούς πόρους (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης, κολυμβητήριο).
(β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού  λαϊκού αθλητισμού και διοργάνωσης  αθλητικών εκδηλώσεων.
(γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική απόφαση.
(δ)  Τη διαμόρφωση ενιαίου συστήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην εκπαίδευση, βασισμένου σε επιστημονικές έρευνες για τις πραγματικές ανάγκες ανάπτυξης των νέων.
(ε)  Για κάθε φάση της σχολικής ζωής, ανάλογα με τις ανάγκες σωματικής ανάπτυξης και συναισθηματικής ωρίμανσης των νέων, τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός προγράμματος, που να ανταποκρίνεται σ’ αυτές τις ανάγκες (διορισμός καθηγητών Φυσικής Αγωγής με μόνιμη και σταθερή εργασία,  διαμόρφωση σχολικών χώρων, αιθουσών γυμναστικής, προαύλιων χώρων, διάθεση εποπτικού υλικού), καθώς και θεσμοθέτηση αθλητικών εκδηλώσεων σε τακτά διαστήματα.
(στ) Εισηγείται προτάσεις, απόψεις για  την οργανωμένη προσχολική αγωγή με βάση το αθλητικό παιχνίδι. Εισηγείται την ανάλογη διαμόρφωση των παιδικών χαρών και των     παιδότοπων, καθώς και διορισμό των απαιτούμενων καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
(ζ) Την οργάνωση ειδικών προγραμμάτων για παιδιά με σωματικά προβλήματα και προβλήματα υγεία, σε συνεργασία με μαζικούς φορείς και την κεντρική εξουσία.
(η) Ανάπτυξη του κοινωνικού λαϊκού τουρισμού, των δωρεάν διακοπών για τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τη νεολαία, τους άνεργους.
 
Ειδικότερα στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας εκτός άλλων  συμπεριλαμβάνονται:

– Η διαμόρφωση και εισήγηση επικοινωνιακής πολιτικής της Διεύθυνσης για την προώθηση της προβολής της και τη διευκόλυνση της προώθησης των σκοπών της .
– Η διαμόρφωση και εισήγηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην γενική προβολή της Διεύθυνσης και η διευκόλυνση της προώθησης των εργασιών της (δράσεις προβολής και δημοσιότητας).
– Η εφαρμογή των προηγούμενων προγραμμάτων (π.χ. οργάνωση εκδηλώσεων – εκθέσεων – συνεντεύξεων – έκδοση δελτίων τύπου – προετοιμασία και επιμέλεια αρθρογραφίας κλπ).
– Η συστηματική αποδελτίωση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, διάχυση των πληροφοριών μέσα στη Διεύθυνση και τήρηση σχετικού αρχείου.
– Η ενημέρωση του κοινού πάνω στην αποστολή και στις εκδηλώσεις της Διεύθυνσης και η προβολή τους με κάθε πρόσφορο μέσο.
– Η σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για τον τύπο, η παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, και η διευκόλυνση των δημοσιογράφων για την γενικότερη ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν τις εκδηλώσεις και γενικά τις δραστηριότητες  της Διεύθυνσης.
– Η μέριμνα για την προβολή και διαφήμιση όλων των εκδηλώσεων, καθώς και η έκδοση, διακίνηση και διάθεση υλικού που έχει σχέση με αυτές (προγράμματα,  αφίσες, κλπ).
– Η επαφή και η συνεργασία με υπουργεία, δημόσιους φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους και γενικότερα με πολιτιστικούς φορείς της πόλης, της χώρας και του εξωτερικού για θέματα σχετικά με τις εκδηλώσεις .
– Η οργάνωση συσκέψεων και συζητήσεων με πολιτιστικούς φορείς της πόλης για θέματα πολιτιστικών και κοινωνικών γενικά δραστηριοτήτων, καθώς και η συνεργασία με τους πολιτιστικούς και λοιπούς συλλόγους για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.
– Η εποπτεία στη λήψη και εκτύπωση φωτογραφικού υλικού που αφορά εκδηλώσεις της Διεύθυνσης.
– Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, κειμένων  διαλέξεων και σεμιναρίων που θα αποφασίσει  το Δημοτικό Συμβούλιο.