Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού για το διάστημα 01/01-31/05/2019.