ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 904.333,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ).
CPV : 45214200-2, 45315600-4.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως την 07 /07/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως 09 / 07 / 2019.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 15 / 07 / 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 18 / 07 / 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 83351

ΑΡΧΕΙΑ:
00. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
05. ΓΣΥ
06. ΕΣΥ
07. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
08. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
09. T.E.Y.Δ.