Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού για το διάστημα 01/01-30/06/2019.