Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού για το διάστημα 01/01-13/03/2019.