Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στον Δήμο Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προβεί στη σύσταση και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, κατά την 16 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 20:30.

Αξίζει να αναφερθεί, πως η σύστασή της εν λόγω επιτροπής κρίνεται επιβεβλημένη, βάσει του άρθρου 6 του Ν.4604/2019, το οποίο επέφερε την προσθήκη του άρθρου 70Α στο Ν.3852/2010 (Α’87) καθώς και στην πρόσφατη σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (Αρ. 67, Α.Π. 23624/14.4.2020).

Όπως αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία, «το Δημοτικό Συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του». Ως εκτούτου υπήρχε η δυνατότητα σύστασης, μεταξύ άλλων, και Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας για τον Δήμο Πετρούπολης, κάτι που αρκετοί Δήμοι είχαν ήδη πράξει μέχρι τώρα.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής
Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και τη σχετική πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με το θέμα, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας είναι συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο

2. Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής

3. Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο

4. Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ι.Φ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών

Συνεπώς, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελεί το σύνδεσμο της Γ.Γ.Ι.Φ. με τους Δήμους, σε επίπεδο πολιτικών ισότητας και μπορεί να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων των Δήμων.

Ενδεικτικά η Επιτροπή αυτή μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες/συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και να συνεργάζεται με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών, με τις υπηρεσίες της Εκπαίδευσης, με τις Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις κ.λ.π.

Η φωτογραφία απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναικά, πάνω σε μια ζυγαριά που ισορροπεί.