Δήμος Πετρούπολης

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «¨Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016” “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα” – ΣΒΑΚ» με CPV: 71322500-6 και προεκτιμόμενη αμοιβή 64.549,33 € €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 76316.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  01/10/2018, ημέρα  Δευτέρα. και ώρα 10:00π.μ. ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ..
Συνοδευτικά Αρχεία: