Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έτος 2022, συνολικού αριθμού τριών (3) Ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, για 2 μήνες, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου ως εξής:

 

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα (Μήνες)
ΔΕ Γενικών Καθηκόντων 3 2
ΣΥΝΟΛΟ 3  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

  1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  2. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  3. Πτυχίο με βάση τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  5. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στην Πολιτική Προστασία – Πυρασφάλεια.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Αντιδήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Εmail: aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 9/03/2021 έως και  την  11/03/2021 και ώρα 23:59, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Τα συνημμένα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή portable document format (pdf) με μέγιστο μέγεθος τα 5 ΜΒ ανά email.

 

Αρχεία

Ανακοίνωση
Αίτηση