Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ΣΜΕ 1/2020.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη  σύμβαση μίσθωσης έργου, με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή συμβουλευτικής- ψυχολογικής υποστήριξης κατ’ άτομο και κατ’ ομάδα» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 31/01/2020 έως και 10/02/2020.
Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Δείτε το παράρτημα της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.