Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών.

Ο Δήμος Πετρούπολης προκειμένου να προβεί στη συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών , σας καλεί , όπως καταθέσετε  σχετική οικονομική  προσφορά μέχρι την  Παρασκευή 29/05/2020, από 8:00 έως τις 14:00 (προσωπικά ή μέσω courier ή μέσω email) .
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της σχετικής μελέτης (αριθμ. 02/2020) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη – 1ος όροφος).
Η μελέτη είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 20REQ006158246.
Σημειώνεται ότι για την υπογραφή σύμβασης θα πρέπει να προσκομισθούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Αρχεία:
1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Μελέτη.