Δήμος Πετρούπολης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4611/19 (ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεύχος Α΄) ο οποίος ρυθμίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στους Δήμους και στα Νομικά τους πρόσωπα.
Σύμφωνα με το άρθρο 110 του προαναφερόμενου νόμου, δύναται να ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου που είναι η ημερομηνία δημοσίευσής του στις 17/5/2019, και να καταβάλλονται –ανεξαρτήτως ποσού- ως εξής :
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Εφάπαξ καταβολή 100% από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα
Από δύο έως και 24 μηνιαίες δόσεις 80% από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα
Από 25 έως και 48 μηνιαίες δόσεις 70% από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα
Από 49 έως και 72 μηνιαίες δόσεις 60% από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα
Από 73 έως και 100 μηνιαίες δόσεις 50% από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου (δηλ. έως 17/9/2019). Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, και δεν μπορεί να είναι μικρότερες των είκοσι (20) ευρώ (πλην της τελευταίας).
Στη ρύθμιση μπορούν επίσης να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή τελούν σε αναστολή ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα δικαστικής αμφισβήτησης.
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης – εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις – ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας καθώς και στην αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων.
Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής εάν ο οφειλέτης:
Δεν καταβάλλει 3 συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών
Δεν υποβάλει στο Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, μαζί με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και το εκκαθαριστικό ΦΠΑ
Έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.