Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου.
Έργο : «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’»
Προϋπολογισμού : 156.415,00 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘’ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’’» (αριθ. Μελέτης 5/2020), προϋπολογισμού 156.415,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του του Ε.Π. «Αττική» της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 156.415,00 €, στα πλαίσια της ΒΑΑ/ΟΧΕ. Φορέας Χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5050498 (Κωδικός απόφασης 10088), κωδικός ΣΑ ΕΠ10851.

Το εν λόγω έργο, αφορά σημειακές επισκευές, συντηρήσεις και επεμβάσεις σε τέσσερα σχολικά κτήρια του Δήμου Πετρούπολης και στα κτήρια του Πολιτιστικού του Δήμου και του Πνευματικού του Δήμου, ώστε αυτά να καταστούν κατάλληλα να δεχθούν το πρόγραμμα “Διά βίου μάθηση”, για τους κατοίκους της πόλης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. (Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών χωρίς ΦΠΑ 126.140,95 Ευρώ).