Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» (αριθ. Μελέτης 24/2023), προϋπολογισμού 1.840.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το έργο αφορά στην ανέγερση βρεφικού σταθμού στο Ο.Τ.221, επί της οδού Βαλτετσίου 11. Στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Πετρούπολης, συνολικού εμβαδού 298,14 τ.μ., πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφο κτίριο με υπόγειο. Το συνολικό εμβαδόν των χώρων που προσμετρούνται στη δόμηση είναι 397,87 μ². Το κτίριο προορίζεται να αντιμετωπίσει τις επιτακτικές ανάγκες στέγασης παιδιών βρεφικής ηλικίας του Δήμου
Πετρούπολης εφόσον θα στεγαστεί ο πρώτος ιδιόκτητος βρεφικός σταθμός του Δήμου.
Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας: «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση των Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα» της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για το ποσόν των 1.267.397,19€ για το Ε.Π. “Αττική 2014-2020”,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ πρωτ. 2807/16-05-2023 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5038231 και από πιστώσεις ΣΑΤΑ Δήμου για το υπολειπόμενο ποσό έως το ύψος υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Είναι δε εγγεγραμμένο στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου ως πολυετές, με Κ.Α.: 64-7311.0010.
Το εν λόγω έργο, ανήκει στην κατηγορία των έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008.

Αρχεία 

Ανακοίνωση πρόθεσης δημοπράτησης έργου.