Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει, την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2021, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας  & Πρασίνου του Δήμου μας ως εξής:

 

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα
ΥΕ Καθαριστών  

1 (Ένα)

2 μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 εώς 65 ετών.

Για τις θέσεις των ΥΕ Καθαριστών:
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησης τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Η επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

Προθεσμία και Τόπος Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Email:
aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 17/05/21 έως και την 19/05/2021 και ώρα 23:59, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Αρχεία:
Αναλυτική Ανακοίνωση
Αίτηση