Προμήθεια χλοοτάπητα και λοιπού εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες.

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανακήρυξη μειοδότη για την «Προμήθεια χλοοτάπητα και λοιπού εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες» για τις ανάγκες του Δήμου , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 73.160,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πετρούπολης από ΣΑΤΑ Σχολείων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 70-7135.0029 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/07/2022
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/08/2022 και ώρα 15:00.μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 10/08/2022 και ώρα 12.00μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο
με αριθμό συστήματος: 168660

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό (2%) επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ήτοι: 1.800,00€
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης και της διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τηλ. 213 2024409 – 456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.petroupoli.gov.grwww.promitheus.gov.gr

 

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού