Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της υπ αριθμ 54/2021 μελέτης του Δήμου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 307.903,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΗΗ σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3929/08.09.2021 του ANAΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5050498. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και από ίδιους πόρους του Δήμου Πετρούπολης. Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. πρωτ. 38355/14-10-2021 (ΑΔΑ688ΔΩΞΣ-ΨΔΔ,) και με αρ. πρωτ. 38387/14-10-2021 (ΑΔΑ ΨΗΦΥΩΞΣ-ΩΦ7) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβαν ΑΑΥ 658/14-10-2021και ΑΑΥ 668/14-10-2021. καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα. Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:22 /11/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/12/2021 και ώρα 15:00.μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 23/12/2021 και ώρα 12.00μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο με αριθμό συστήματος 141123.

 

 

Αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Μελέτη Προμήθειας 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς